جستجو در کنداکتور

مسی به اکیدو می‌رود، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_51182027 08:15:00 00:10:41 مسی به اکیدو می‌رود 27 52 مجموعه خارجی
58 CO_51182028 10:30:05 00:09:51 مسی به اکیدو می‌رود 28 52 مجموعه خارجی
71 AS01_51182000 11:14:05 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_51182026 08:15:00 00:10:43 مسی به اکیدو می‌رود 26 52 مجموعه خارجی
41 AS01_51182000 09:43:44 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
59 CO_51182027 10:30:02 00:10:41 مسی به اکیدو می‌رود 27 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182025 08:15:00 00:10:42 مسی به اکیدو می‌رود 25 52 مجموعه خارجی
53 CO_51182026 10:30:00 00:10:43 مسی به اکیدو می‌رود 26 52 مجموعه خارجی
92 AS01_51182000 12:26:31 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182031 08:15:00 00:10:41 مسی به اکیدو می‌رود 30 52 مجموعه خارجی
55 10:30:00 00:10:42 مسی به اکیدو می‌رود 31 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182030 08:15:00 00:10:42 مسی به اکیدو می‌رود 29 52 مجموعه خارجی
42 AS01_51182000 10:07:45 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
50 CO_51182031 10:30:01 00:10:41 مسی به اکیدو می‌رود 30 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182029 08:15:00 00:10:39 مسی به اکیدو می‌رود 28 52 مجموعه خارجی
56 CO_51182030 10:30:00 00:10:42 مسی به اکیدو می‌رود 29 52 مجموعه خارجی
59 AS01_51182000 10:44:05 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
97 AS01_51182000 12:44:09 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 آرم استیشن
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182028 08:15:00 00:09:51 مسی به اکیدو می‌رود 27 52 مجموعه خارجی
48 CO_51182029 10:30:00 00:10:39 مسی به اکیدو می‌رود 28 52 مجموعه خارجی
95 AS01_51182000 12:55:29 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_51182027 08:15:00 00:10:41 مسی به اکیدو می‌رود 26 52 مجموعه خارجی
58 CO_51182028 10:30:05 00:09:51 مسی به اکیدو می‌رود 27 52 مجموعه خارجی
71 AS01_51182000 11:14:05 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_51182026 08:15:00 00:10:43 مسی به اکیدو می‌رود 25 52 مجموعه خارجی
41 AS01_51182000 09:43:44 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
59 CO_51182027 10:30:02 00:10:41 مسی به اکیدو می‌رود 26 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182025 08:15:00 00:10:42 مسی به اکیدو می‌رود 24 52 مجموعه خارجی
53 CO_51182026 10:30:00 00:10:43 مسی به اکیدو می‌رود 25 52 مجموعه خارجی
92 AS01_51182000 12:26:31 00:00:55 تیزر مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182024 08:15:00 00:10:22 مسی به اکیدو می‌رود 23 52 مجموعه خارجی
55 CO_51182025 10:30:00 00:10:42 مسی به اکیدو می‌رود 24 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182023 08:15:00 00:10:39 مسی به اکیدو می‌رود 22 52 مجموعه خارجی
59 CO_51182024 10:29:59 00:10:22 مسی به اکیدو می‌رود 23 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_51182022 08:15:05 00:10:22 مسی به اکیدو می‌رود 21 52 مجموعه خارجی
58 CO_51182023 10:30:00 00:10:39 مسی به اکیدو می‌رود 22 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 CO_51182021 08:15:02 00:10:39 مسی به اکیدو می‌رود 20 52 مجموعه خارجی
48 CO_51182022 10:30:00 00:10:22 مسی به اکیدو می‌رود 21 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 CO_51182020 08:15:06 00:09:40 مسی به اکیدو می‌رود 19 52 مجموعه خارجی
60 CO_51182021 10:30:18 00:10:39 مسی به اکیدو می‌رود 20 52 مجموعه خارجی