جستجو در کنداکتور

مسی به اکیدو می‌رود، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 NM1230 08:25:49 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
51 CO_51182015 11:15:00 00:10:43 مسی به اکیدو می‌رود 15 0 مجموعه خارجی
77 NM1230 12:43:43 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 CO_51182014 11:15:00 00:10:44 مسی به اکیدو می‌رود 14 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 CO_51182013 11:15:01 00:10:17 مسی به اکیدو می‌رود 13 0 مجموعه خارجی
82 NM1230 12:58:33 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
57 CO_51182012 11:15:41 00:10:22 مسی به اکیدو می‌رود 12 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 CO_51182011 11:15:01 00:10:30 مسی به اکیدو می‌رود 11 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 NM1230 08:28:25 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
51 CO_51182010 11:15:10 00:10:30 مسی به اکیدو می‌رود 10 0 مجموعه خارجی
73 NM1230 12:29:10 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
77 NM1230 12:42:38 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
94 NM1230 13:43:50 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 NM1230 08:46:41 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
56 CO_51182009 11:15:00 00:10:40 مسی به اکیدو می‌رود 9 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 NM1230 08:25:59 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
51 CO_51182008 11:15:00 00:10:27 مسی به اکیدو می‌رود 8 0 مجموعه خارجی
76 NM1230 12:43:43 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 CO_51182007 11:15:00 00:10:34 مسی به اکیدو می‌رود 7 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 CO_51182006 11:15:00 00:10:41 مسی به اکیدو می‌رود 6 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 CO_51182005 11:15:00 00:10:42 مسی به اکیدو می‌رود 5 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 NM1230 08:28:37 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
47 CO_51182004 11:15:01 00:10:23 مسی به اکیدو می‌رود 4 0 مجموعه خارجی
73 NM1230 12:43:43 00:00:54 آنونس مجموعه مسی به اکیدو می‌رود 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 CO_51182003 11:15:01 00:10:25 مسی به اکیدو می‌رود 3 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 CO_51182002 11:15:01 00:10:12 مسی به اکیدو می‌رود 2 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 CO_51182001 11:15:00 00:10:36 مسی به اکیدو می‌رود 1 0 مجموعه خارجی